OCR Polska

Piekary Śląskie

22.09.2019
HARPAGAN
Zapisz się
POLISH FORCE
Zapisz się
HARPAGAN KIDS
Zapisz się

Regulamin: HARPAGAN - Piekary Śląskie 2019

1. CEL IMPREZY

 • Promocja biegania i sportu jako zdrowego typu życia;
 • Stworzenie możliwości rywalizacji sportowej i sprawdzenia własnej sprawności fizycznej na trudnej trasie surviwalowego biegu przeszkodowego – z przeszkodami naturalnymi i sztucznymi;
 • Promocja przyrodniczo-turystycznych atrakcji Piekar Śląskich.

2. ORGANIZATOR

Klub sportowy Strefa Byków

Katarzyna Szołtysik-Kaczmarek

Adrian Czerwiński 

3. TERMIN, MIEJSCE, START

22.09.2019 r., Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 3, 41-943 Piekary Śląskie, godz. od 10.00 do 16.00

Szczegółowy plan dojazdu do startu, harmonogram oraz wszelkie informacje organizacyjne – organizator będzie zamieszczał na fanpage ,,Bieg Harpagana”  na portalu Facebook oraz na stronie internetowej www.biegharpagana.pl

4. TRASA I DYSTANS

Dystans Biegu wynosić będzie:

 • Harpagan Sprint +/- 5 km;
 • Harpagan Endurance +/- 10 kilometrów;
 • Harpagan Polish Force ( służb mundurowych) +/- 10 kilometrów;
 • Harpagan KIDS

Trasa prowadzić będzie m.in. przez teren MOSiR, naturalny las, zarośla, przeszkody naturalne i sztuczne.

Trasa biegu na całej długości będzie otaśmowana lub oznakowana w widoczny sposób.

Średnia szerokość trasy: 3 metry, w przewężeniach 1 metr.

5. BIURO ZAWODÓW, DEPOZYT I PAKIET STARTOWY

Biuro zawodów:

Biuro zawodów będzie znajdować się na terenie imprezy w dużym oznakowanym namiocie na terenie MOSiR  czynne w dniu zawodów w godz. 8.00 - 9.30.

W przeddzień imprezy, 21 września 2019 r., Biuro Zawodów będzie czynne w godz. 17.00 - 18.30 na terenie MOSiR.

Depozyt:

Na czas trwanie imprezy zostanie udostępniony depozyt do dyspozycji Uczestników.

Uczestnik jest uprawniony do oddania na czas Biegu wyłącznie rzeczy podręcznych potwierdzając oddanie na przechowanie rzeczy poprzez przedstawienie numeru startowego.

Zabrania się uczestnikom oddawania przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

Do odbioru rzeczy uprawniony jest jedynie Uczestnik, który te rzeczy oddal.

Rzeczy nieodebrane po upływie 7 dni, licząco od dnia, w którem Uczestnik oddał rzeczy na przechowywanie uznaje się za porzucone i mogą one zostać zniszczone.

 

Odbiór pakietów startowych:

Każdy Uczestnik otrzymuje pakiet startowy zawierający:

 • Numer startowy – pisany mazakiem na twarzy;
 • Użyczony na czas Biegu chip zwrotny do pomiaru czasu;
 • Gadżety od sponsorów;
 • Koszulkę techniczną dla Uczestników zapisanych do 08.09.2019 r.;
 • Medal;
 • Posiłek regeneracyjny.

Organizator zapewnia Uczestnikom podstawową opiekę medyczną.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem (taki jak: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja studencka) celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. W przypadku braku dokumentu lub okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi wzięcia udziału w zawodach, bez zwrotu dokonanej opłaty za uczestnictwo.

Odbiór pakietu startowego w czyimś imieniu możliwy jest tylko w przypadku posiadania: pisemnego upoważnienia uczestnika oraz jego dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji wieku, podpisanego przez uczestnika oświadczenia dostępnego jako załącznik do regulaminu.

Pakiety startowe , które nie zostaną wydane w godzinach pracy Biura Biegu, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. 

PRZEPISANIE PAKIETU STARTOWEGO !!!

W przypadku, kiedy zgłoszony (opłacony) zawodnik nie może wziąć udziału w biegu, istnieje możliwość przepisania jego pakietu startowego na inną osobę.

Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że zawodnik rezygnujący z biegu znajdzie na swoje miejsce nowego zawodnika. Organizator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy zawodnikami i nie prowadzi ewidencji osób chcących przekazać swój numer startowy innej osobie.

Co należy zrobić? 

Osoba odstępująca swój pakiet musi napisać do organizatora o rezygnacji ze startu podając swoje dane: imię i nazwisko, miejscowość i nadany numer fali oraz dane osoby na którą ma być przepisany pakiet (niezbędne do wprowadzenia na listę startową): imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, klub. W przypadku przepisania pakietu startowego na inną osobę nie zamieniamy koszulek podanych w formularzu.

Opłata może być scedowana na innego zawodnika po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

W biegu mogą wziąć udział osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 16 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości oraz nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegach długodystansowych z trudnymi przeszkodami, wymagającymi sprawności fizycznej i odporności na długotrwały wysiłek w trudnych warunkach pogodowych i terenowych (np. zmienna temperatura, wysokie podbiegi,  przeszkody wysokościowe).

W biegu mogą wziąć udział dzieci w wieku do 15 lat.

KATEGORIE WIEKOWE DZIECI:

Harpagan Kids biegną w 3 kategoriach:

START- Godz 10.00: dzieci z rocznika 2015 - 2012, minimalna odległość 750 m z minimum 10 przeszkodami, rodzice mogą biec razem z dziećmi

START - Godz 10.20: dzieci z rocznika 2011 - 2008, minimalna odległość 1,5 km z minimum 10 przeszkodami,

START - Godz 10.40: dzieci z rocznika 2007 – 2003 odległość to minimum 2,0 km z minimum 15 przeszkodami.

UWAGA !!! Nowa kategoria:  POLISH FORCE – wprowadzamy osobną klasyfikację, w której mogą wziąć udział czynni zawodowo, będący na emeryturze oraz pracownicy cywilni:

 • Wojska Polskiego;
 • Wojska spoza PL;
 • Wojska Obrony Terytorialnej;
 • Policji;
 • Straży Pożarnej;
 • Straży Miejskiej;
 • Straży Granicznej;
 • Służby Więziennej;
 • Służby Leśnej;
 • Organizacje Proobronne; 
 • Grupy Airsoftowe; 
 • Członkowie Grup Rekonstrukcji Historycznej posiadający umundurowanie spełniające warunki regulaminu;
 • harcerze oraz uczniowie klas mundurowych. 

Warunkiem wystartowania w kategorii Polish Force jest bieg w mundurze. Niezbędnymi elementami powinny być: spodnie mundurowe długie, bluza mundurowa lub koszulka taktyczna, buty taktyczne sięgające powyżej kostek, na grubej podeszwie – wysokie ( nie biegowe). 

Poza kompletnym umundurowaniem uczestnicy startujący w tej klasyfikacji muszą posiadać:  - mężczyźni – plecak o wadze 10 kg - kobiety – plecak o wadze 5 kg

Waga plecaka będzie kontrolowana na starcie zawodów oraz na mecie.

W czasie pokonywania trasy biegu jest dopuszczalne ściągnięcie plecaka na czas pokonania przeszkody.  

W klasyfikacji Służb Mundurowych przyznane zostaną oddzielne nagrody zarówno w kategorii Open jak i drużynowej ( drużyna musi się składać z minimum 5 osób reprezentujących daną jednostkę wojskową lub organizacyjną lub inną jednostkę służb mundurowych. Drużyna może składać się z większej liczby osób, a na składową  wyniku  będą najlepsze czasy 5 członków drużyny).  

W klasyfikacji drużynowej zostaną przyznane nagrody, jeżeli w Biegu będą uczestniczyć minimum 3 zespoły kategorii Polish Force.

Ze względu na charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z możliwością kontuzji, jakich doznać można podczas przeszkodowych biegów terenowych, a więc m.in.: zadrapaniami, otarciami, skaleczeniami, kontuzjami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi i pokonywaniem przeszkód na trasie, do złamań i urazów wymagających interwencji lekarskiej włącznie.

Organizator zabezpieczy i oznakuje trasę, jednak nie bierze odpowiedzialności za kontuzje i urazy doznane z przyczyn losowych.

Odpowiedzialność za powstałe urazy oraz konsekwencje ewentualnego wychłodzenia lub przegrzania organizmu pozostaje po stronie zawodników.  Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Niezależnie od odpowiedzialności uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy uczestnika i zakazu kontynuacji biegu w sytuacji, gdy upoważnione przez Organizatora osoby zabezpieczające trasę uznają, że stan uczestnika wymaga interwencji medycznej, innej opieki lub dalsze kontynuowanie biegu zwiększa ryzyko urazów lub zasłabnięcie zawodnika.

Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

 • Do dnia 22.09. 2019 r. ukończą 16 lat.
 • osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu po dostarczeniu najpóźniej w dniu zawodów pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;
 • warunkiem dopuszczenia do biegu jest dokonanie do dnia 08 września 2019 r. opłaty startowej w na rachunek bankowy 31 1050 1230 1000 0091 3982 5013 z dopiskiem: Wpisowe na bieg, imię i nazwisko uczestnika oraz numer Fali. Osoby, które nie dokonają wpłaty w wyznaczonym terminie zostaną wykreślone z listy startowej.

 Jeżeli na liście startowej nie ma twego nazwiska nie wnoś opłaty !!! Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub nie wystartowały;

 • wyrażą zgodę na przestrzeganie Regulaminu Biegu oraz własnoręczne złożą podpis pod oświadczeniem o zdolności do biegu, braku przeciwwskazań zdrowotnych i udziału w biegu na własną odpowiedzialność;
 • wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na zamieszczanie przez Organizatora tych danych oraz wizerunku w przekazach medialnych (prasowych, radiowych, internetowych, telewizyjnych i w formie drukowanej) dla celów realizacji niniejszego regulaminu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych.

7. OPŁATY STARTOWE

O wysokości wpisowego decyduje termin uiszczenia opłaty, nie zaś data wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Wysokość opłaty startowej wynosi:

HARPAGAN SPRINT:

Opłaty dokonane do 31 lipca 2019 –  dla fali Open 89 złotych/ dla fali  Elite* 99 zł/Mieszkaniec Piekar Śląskich 79 zł;

Opłaty dokonane do 31 sierpnia 2019 – dla fali Open 99 złotych/ dla fali  Elite* 109 zł/ Mieszkaniec Piekar Śląskich 89 zł;

 Opłaty dokonane do 08 września 2019 – dla fali Open 109 złotych/dla fali  Elite* 119 zł/Mieszkaniec Piekar Śląskich 99 zł;

Opłaty dokonane gotówką w dniu zawodów – 139 zł dla osób, które nie dokonały wcześniej rejestracji. Uczestnik będzie miał możliwość zapisu w Biurze Zawodów najpóźniej 60 min przed startem.

Nie gwarantujemy w tym dniu koszulek w pakiecie startowym.

HARPAGAN ENDURANCE:

Opłaty dokonane do 31 lipca 2019 – dla fali Open 139 złotych/dla fali  Elite* i Polish Force 149 zł/ Mieszkaniec Piekar Śląskich 129 zł;

Opłaty dokonane do 31 sierpnia 2019 – dla fali Open 149 złotych/dla fali  Elite* i Polish Force 159 zł/ Mieszkaniec Piekar Śląskich 139 zł;

Opłaty dokonane do 08 września 2019 – dla fali Open 159 złotych/dla fali  Elite* i Polish Force 169 zł/ Mieszkaniec Piekar Śląskich 149 zł;

Opłaty dokonane gotówką w dniu zawodów – 209 zł dla osób, które nie dokonały wcześniej rejestracji. Uczestnik będzie miał możliwość zapisu w Biurze Zawodów najpóźniej 60 min przed startem.

Nie gwarantujemy w tym dniu koszulek w pakiecie startowym. 

* Fala Elite – zawodnicy Falii Elite pokonują trasę samodzielnie. Zabroniona jest pomoc ze strony innych zawodników, jak również kibiców, obsługi i wolontariuszy. Nieprzestrzeganie tych zasad skutkuje dyskwalifikacją. Niepokonanie przeszkody przez zawodnika Falii Elite dopuszcza wykonanie karnego zadania o których informuje wolontariusz.

Dla uczestników czerwcowego (tj. 15-16.06.2019r.)  Biegu Harpagana Sprint i Endurance -  uczestnicy  uzyskują dodatkową zniżkę w opłacie startowej w wysokości 10 zł.

Dopuszczalne są zgłoszenia drużynowe. Ustala się zniżkę w opłatach startowych dla drużyn:

5 zł od osoby dla członka drużyny liczącej minimum 5 osób.

10 zł od osoby dla członka drużyny liczącej minimum 10 osób.

Zgłoszenia zespołu dokonuje kapitan drużyny na adres biegharpagana@gmail.com

PROMOCJE, ZNIŻKI, UPUSTY NIE KUMULUJĄ SIĘ !!!

KIDS:

Opłaty dokonane do 08 września 2019r – 35 zł ( bez koszulki w pakiecie startowym)

Opłaty dokonane do 08 września 2019r – 50 zł ( z koszulką w pakiecie startowym)

Opłaty dokonane w dniu imprezy – 45 zł ( bez koszulki w pakiecie startowym)

8. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej.

Ze względu na ograniczoną liczbę pakietów startowych organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów.

Zgłoszenie do Biegu będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu.

Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu, podpisanie w dniu biegu oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu na własną odpowiedzialność, w przypadku osoby niepełnoletniej złożenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego, w przypadku osób pełnoletnich dokonanie opłaty startowej.

9. START, PRZESZKODY i KLASYFIKACJA

Bieg odbywać się będzie z pomiarem czasu za pomocą chipów przymocowywanych do buta. Zawodnik zobowiązany jest otrzymany chip umocować w sposób zapobiegający jego zgubieniu.

Na mecie chipy podlegają zwrotowi!!!

Koszty związane z nieoddaniem chipa organizatorowi ponosi uczestnik.

Każdy zawodnik po przekroczeniu mety MUSI ZDAĆ CHIP wolontariuszowi – nie oddanie chipa będzie skutkować dyskwalifikacją. 

Każdy zawodnik zostanie oznaczony numerem startowym.

 Ze względu na bezpieczeństwo oraz trwałość przeszkód zabrania się używania podczas biegu butów z metalowymi kolcami.

Podczas Biegu Harpagana start odbywać się będzie w falach o określonych godzinach – (od 10 do 100 osób w zależności od ilości zgłoszeń) co 15 minut według przydzielonych numerów startowych.

Ostateczna wielkość grup będzie uzależniona od ilości zgłoszonych zawodników. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zawodników w seriach oraz odstępów między seriami zależności od ostatecznej ilości zgłoszonych i opłaconych zawodników.

Pierwsza fale będzie falą sportową tzw. Elite. Pomoc na przeszkodach w tej fali jest niedozwolona, a pokonanie przeszkody musi się odbyć w sposób wskazany przez Organizatora.

W przypadku gdy zawodnik wykona nieudaną próbę, ma prawo do wykonywania dalszych prób tylko w przypadku, gdy nie blokuje pokonania przeszkody zawodnikom wykonującym na tej przeszkodzie swoją pierwszą próbę. Trasa zawodów będzie zabezpieczona przez wolontariuszy, ratowników medycznych oraz obsługę techniczną.

Każdy zawodnik, który ukończy bieg jest traktowany jako zawodnik, który ukończył Bieg Harpagana i jest klasyfikowany w komunikacie końcowym oraz otrzymuje wszystkie profity wynikające z ukończenia zawodów.

Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biuro zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z  wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do podjęcia próby pokonania wszystkich  przeszkód na trasie biegu.

Zawodnicy mogą pomagać sobie w pokonywaniu przeszkód (poza falą Elite).

Za każde ominięcie lub niepokonanie przeszkody uczestnik będzie zobowiązany do  wykonania dodatkowych zadań pod nadzorem wolontariusza.

Nie wykonanie karnego ćwiczenia będzie skutkowało  dyskwalifikacją.  

Każdy uczestnik, który będzie skracał trasę biegu lub oszukiwał w inny rażący sposób,  zostanie zdyskwalifikowany z zawodów bez możliwości ponownego startu w obecnej edycji biegu bez zwrotu opłaty startowej.

10. KLASYFIKACJE i NAGRODY

Dla zwycięzców (trzy pierwsze osoby na mecie w klasyfikacjach Elite oraz open w  kategorii kobiet i mężczyzn) przewidziano honorowe nagrody.

 • Elite kobiet i mężczyzn
 • Vip kobiet i mężczyzn
 • Open kobiet i mężczyzn
 • Polish Force kobiet i mężczyzn
 • Masters kobiet i mężczyzn wiek od 40 lat.
 • Prowadzona będzie klasyfikacja DRUŻYNOWA: Najlepsze 3 drużyny, których klasyfikacja będzie stworzona na podstawie wyników 5 najszybszych uczestników -  4 mężczyzn i 1 kobieta. Drużyny, które nie spełnią powyższych wymogów nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji drużynowej ( z wyjątkiem kategorii Polish Force)
 • Najlepszy mieszkaniec/ Najlepsza mieszkanka Piekar Śląskich

 

Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

11. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej 

trasie biegu.

Zawodnicy biorący udział w biegu winni stosować się do oznaczeń na trasie i nie  przekraczać podczas biegu taśm ostrzegawczych.

Zawodnicy winni stosować się do poleceń służby porządkowej oraz wolontariuszy.

W biegu nie mogą uczestniczyć osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub  substancji odurzających.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących oraz  ewentualne kontuzje wynikłe z przyczyn losowych.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

Ze względu na przebieg trasy po naturalnym terenie leśnym zawodnicy zobowiązani  są do dbałości o środowisko naturalne, a w szczególności o nie pozostawianie na trasie śmieci (np. opakowań po batonach i żelach energetycznych).

W razie zauważenia sytuacji, w której inny uczestnik biegu uległ groźnej kontuzji  należy jak najszybciej zawiadomić wolontariuszy zabezpieczających trasę i ratowników medycznych oraz w miarę posiadanych umiejętności i możliwości samemu rozpocząć udzielanie pomocy przedmedycznej. 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każdy uczestnik jest należycie poinformowany i świadomy zagrożeń dla zdrowia i życia wynikających z charakteru imprezy i bierze w niej udział na własną odpowiedzialność.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe powstałe u uczestników w wyniku udziału w Biegu.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione oraz zgubione przez uczestników, a także za zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów własnych uczestnika.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa w Polsce, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Organizator zapewnia obecność ratowników medycznych podczas biegu.

W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje

Organizator.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora

W przypadku nadzwyczajnych zdarzeń losowych (np. klęska żywiołowa, katastrofa) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu.

 

Dane kontaktowe:

Organizator: Katarzyna Szołtysik - Kaczmarek  tel: 510-470-418  

e-mail: biegharpagana@gmail.com

Mapa chwilowo niedostępna...